SU - Samarbeidsutvalget

SU er foreldrenes organ,hvor alle foreldre kan melde saker de er opptatt av og som de ønsker fremmet inn mot barnehagen. SU deltar i planlegging og gjennomføring av barnehagens dugnader. I SU sitter to foreldrerepresentanter, disse velges under høstens foreldremøte. Barnehagen er representert med to ansattrepresentanter og en eierrepresentant kan deltar ved behov.

Barnehageåret 2022/2023 er dette Barnehagens samarbeidsutvalg:

1. Kristin Kolås Henriksen, foreldrerepresentant for småbarn

2. Siw Stensrud Jerve, foreldrerepresentanter for storebarn 

3. Rita Skar Sæthre, ansattrepresentant

4. Anita Martinsen, ansattrepresentant

 

Mail til SU kan sendes til:

SU@barnashus.com